De weg naar verzoening is soms lang en moeizaam, maar hij is het altijd waard om een eerste en desnoods een tiende stap te zetten. Deze waarheid heeft Danwe Dansandou Sylvestre, de nationale directeur van Campus For Christ in Tsjaad, aan den lijve ondervonden. “Bijna vier jaar bevindt zich de Evangelische Kerk van Tsjaad (EET) al in een interne crisis die uitmondde in een kerksplitsing in twee hoofdgroepen.”, vertelt Sylvestre. “Het conflict loopt steeds meer uit de hand en het doet veel christenen pijn om de kerk zo gescheiden te zien. Erbij komt dat het conflict het hele imago van de kerk in Tsjaad beschadigd heeft en daarmee het getuigenis van de christenen in het hele land verzwakt. Verschillende pogingen tot bemiddeling zijn tot dusver mislukt.”

Al deze tegenslagen kunnen Sylvestre echter niet weerhouden van een nieuwe poging tot verzoening en het geloof in een hereende kerk. Samen met drie andere voorgangers en een oecumenische bisschop reist hij daarom met MAF naar Moundou, op weg voor een verzoeningsmissie. “Wij willen een aantal vertegenwoordigers van beide kerkgroepen om tafel vragen en de dialoog aangaan. We geloven met heel ons hart dat door Gods grote genade vergeving en verzoening mogelijk zijn tussen onze broeders en zusters.” Het team weet niet welke situatie zij in Moundou zullen gaan aantreffen, hoe en of zij verwelkomd zullen worden en of hun inspanningen succesvol zullen zijn. Deze onwetendheid en spanning is ook bij de landing in Moundou te voelen. Toen de vredestichters uit het vliegtuig stappen, volgt een kort moment van verademing, want ten minste, de vertegenwoordigers van de onvreedzame groepen zijn aanwezig.

Na zes uur beraad stappen de vijf gedelegeerden rondom Sylvestre weer het vliegtuig in. Eindelijk zittend en kijkend naar de vragende blik van pilote Becki Dillingham, klaren hun gezichten op: “Gods genade is altijd groter! De kerkleiders van de kerkgroepen hebben ingestemd in de komende dagen verder te gaan praten. Allemaal geloven zij dat God een wonder van vrede kan verrichten en de betrouwbaarheid van de kerk in Tsjaad kan herstellen. We prijzen de Heere dat Hij onze broeders zich naar elkaar heeft doen omkeren. Ons gebed is nu des te meer dat God vrede en verzoening mogelijk zal maken en Hij ook in de menselijke, materiële en financiële en resources zal voorzien die nodig zijn voor de uitvoering van deze bijeenkomsten. Halleluja, prijs de Heere!”


“Halleluja, prijs de Heere!”

Vol verwachting kijken de vijf vredesstichters uit naar de komende dagen en weken. Na vier jaar is vandaag eindelijk een stap gezet richting verzoening en hereniging tot de kerk van Christus die we toch allemaal zijn. Met vreugde en hoop in zijn ogen besluit Sylvstre zijn overpeinzing: “Het was fantastisch om met jullie te reizen. We geven God de eer dat Hij deze reis met MAF mogelijk heeft gemaakt. Een busreis had ons zeker 16 uur gekost en was erg moeizaam geweest door de slechte staat van de wegen. Daarnaast zou je bij zo’n reis altijd risico lopen een nacht op de weg door te moeten brengen, blootgesteld aan muskietbeten en roofovervallen. We bidden dat God MAF en haar team in Tsjaad zegent en altijd blijft voorzien in hun behoeften om hun grote missie te vervullen.”

“Op weg naar een herenigde kerk in Tsjaad. MAF is dankbaar hier een steentje aan bij te mogen dragen. Dit is mogelijk door uw hulp! Dank u wel voor uw steun als lichaam van Christus aan de kerk van Christus wereldwijd.”

Meer over zending in Tsjaad leest u hier.